PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ AREÁLU TJ SOKOL ČERNOŠICE

1.Zapůjčení a předání klíčů při převzetí a po odevzdání sportoviště je třeba předem dohodnout s Michaelou Dvořákovou, tel. 731 160 646
2.Vstup do areálu a na hřiště je na vlastní nebezpečí.
3.Děti mají přístup do areálu pouze v doprovodu dospělé osoby, která ručí za jejich kázeň a bezpečnost. Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných zdraví škodlivých látek nemají do areálu přístup.
4.Areál Sokola slouží přednostně pro cvičení oddílů Sokola. Ve cvičebních hodinách Sokola mají ostatní na hřiště přístup pouze po dohodě se cvičitelem.
5.Mimo cvičební hodiny Sokola je využívání areálu povoleno pouze se souhlasem Sokola, kontakt
6.Psi i jiná zvířata nemají do areálu přístup.
7.V areálu je zakázáno kouřit.
8.Je zakázáno poškozovat zařízení a vybavení hřiště, cvičiště a okolní zeleň. Případné škody způsobené nedodržováním provozního řádu uhradí ten, kdo je způsobil.
9.Maminkám s dětmi je vyhrazena pouze travnatá plocha s pískovištěm a cvičebními prvky.
10.Rozdělávat oheň v ohništi je povolen pouze pod dozorem dospělé osoby.
11.Na antukovém hřišti je zakázána jízda na kolech, koloběžkách, tříkolkách apod. Kola je nutné odkládat do stojanu.
12.Odpadky se ukládají pouze do odpadkových košů.
13.Všichni uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat výše uvedené zásady
14.Za škody, úrazy a poranění způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu nenese T. J. Sokol žádnou odpovědnost.